امروزه بیمه مسئولیت پزشکی ، اهمیت فراوانی در جوامع متمدن دارد. نگاهی به آمار تلفات و زیانهایی که در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی ، به بار می آید، حاکی از خطرات بزرگی است که یک پزشک با آن روبروست. چنانکه می دانیم ، زیانهای مادی وارده بر پزشک ، به دلیل مسئولیت او، موجب خسارات مادی زیادی برای پزشک می گردد. با این وجود ، بسیاری از پزشکان ، به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند .
این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد.
بر اساس قانون بیمه، حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع شغل و ضریب بروز صدمه تعیین می شود که در صورت عدم بروز خسارت تخفیفات قابل توجهی در تجدید بیمه نامه در اختیار وی قرار می گیرد.همچنین بر اساس قانون بیمه چنانچه استفاده کنندگان به صورت گروهی از این بیمه نامه استفاده کنند با توجه به تعداد از تخفیف حق بیمه برخوردار می شوند. 

 کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی‌الحقوق آنها علیه پزشکان و پیراپزشکان به مدت سه سال پس از انقضای تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه‌ای می‌باشد به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد.

به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور ایران (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه‌ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین موضوعه یاد شده باشد.
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

در راستای تامین بیمه نامه ای جامعه پزشکی کشور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان  برای اولین در کشور ایران  از سال ۱۳۶۵ وارائه و بنیانگذاری گردیده است.

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه ای به وقوع پیوسته باشد. بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است.

کلیه دعواهای بیماران و یا ذوی الحقوق آنها علیه پزشکان به مدت ۳ سال پس از انقضاء تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه ای می باشد به شرط آنکه معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعواهای حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین وضع شده مذکور باشد.
بیمه مسئولیت مدنی مدیران مسئول فنی کلینیکها، درمانگاهها و بیمارستانها
بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکها  که در جهت تامین هر چه گسترده تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است.

موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارات بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآیی، فقدان، نقائص در امکانات پزشکی ، تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست در مدت معالجه، مداوم، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث (مراجعین، عیادت کنندگان و…) گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

حدود تعهدات بیمه متناسب با قوانین وضع شده کشور ایران و بدون محدودیت در بیمه نامه در نظر گرفته می شود و مسئولین فنی بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکها سراسر کشور ایران می توانند پس از تکمیل پرسشنامه و پرداخت حق بیمه متعلقه نسبت به اخذ بیمه نامه از شرکتهای بیمه گذار معتبر اقدام نمایند.
بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان
با توجه به ضرورت تامین حرفه ای پرستاران،‌بهیاران، تکنسینهای بیهوشی و اتاق عمل ، تکنسینهای رادیولوژی، سی تی اسکن و M.R.I و نیز کارشناسان و تکنسینهای آزمایشگاه ، نوارنگاری و C.S.R، طرح بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان کشور ایران تهیه و ارائه شده است.